Privacypagina

REGLEMENT
1.De Zeeuwse Fietsvierdaagse wordt georganiseerd door de Zeeuwse Rijwiel en Toervierdaagse (ZRTV). Het bestuur van de vereniging stelt het deelnemersreglement vast. De ZRTV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40311370.2. De vereniging is als lid aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie. 3. De Fiets4Daagse is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement. 4. Er worden routes uitgezet van 25km, 40km en 60 km. De 25 km routes zijn ook toegankelijk voor scootmobiels 5. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de ZRTV worden bepaald. 6. De deelnemer verklaart zich bij inschrijving bekend en akkoord met het reglement. 7. De inschrijving tot deelname staat open voor een ieder, die de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, met dien verstande dat bij inschrijving in gezinsverband geen leeftijdsgrens is gesteld. 8. Inschrijving voor de Zeeuwse Fiets4Daagse is persoonlijk. 9. Deelname aan de Zeeuwse Fiets4Daagse zonder inschrijving is niet toegestaan. Deelnemers ontvangen zonder inschrijving geen deelnamebewijs en zullen ook niet gebruik kunnen maken van alle voordelen die de Zeeuwse Fiets4Daagse biedt. Daarnaast kan er bij pech onderweg geen aanspraak gemaakt worden op hulp van de fietsenmaker, in dienst van de Fiets4Daagse. 10. Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is en dat hij beschikt over een deugdelijke fiets. De deelnemer dient zelf te beoordelen of hijin staat is om deel te nemen. Bij twijfel met betrekking tot bijvoorbeeld de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen. 11. Deelname aan de Zeeuwse Fiets4Daagse is vrijwillig en geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten bij start en finish of onderweg langs de route. 12. De ZRTV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens door aantoonbaar grove schuld van de organisatie. 13. Instructies van politie, 4daagseleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. 14. De gemiddelde snelheid mag niet meer dan 25 kilometer per uur bedragen. 15. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de fietstocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het wettelijk verboden is met meer dan twee personen naast elkaar te fietsen. 16. De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van fietsen met trapondersteuning (elektrische fietsen) is toegestaan. Het gebruik van fietsen met hulpmotor, snor- of bromfietsen is niet toegestaan. 17. Het is verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen. Overtreding hiervan kan uitsluiting tot gevolg hebben. 18. Het dragen of vervoeren van reclamevoorwerpen, ongeacht de aard daarvan, is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. 19. Het hinderlijk laten spelen van draagbare radiotoestellen e.d. is verboden. 20. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie door de 4daagseleiding van verdere deelname worden uitgesloten. 21. De 4Daagseleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de Fiets4Daagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de 4Daagse redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.

22. Het bestuur stelt, binnen het kader van het gestelde aangaande veiligheid en gezondheid in dit reglement, alles in het werk om een veilige Fiets4Daagse te garanderen en treft daartoe alle in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke maatregelen op het gebied van veiligheid en medische voorzieningen. 23. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. 24. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Zeeuwse Fiets4Daagse of andere, door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen. 25. De NAW gegevens van de deelnemer zullen uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de organisatie van de Zeeuwse Fiets4Daagse en niet worden verstrekt aan derden. Voor meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijzen wij u naar onze website www.fiets4daagsezeeland.nl. 26. De deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, tenzij de annulering uiterlijk een week voor aanvang van het evenement is doorgegeven. Hierbij worden de volgende kosten in rekening gebracht: * bij annulering tot 1juli € 5,00 per deelnemer * bij annulering na 1 juli 100% van het inschrijfgeld; 27. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur. 28. Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.